วิสัยทัศน์-พันธกิจ

     สำนักงานเทศบาลตำบลขามใหญ่ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี มีนายกเทศมนตรีีตำบลขามใหญ่ เป็นผู้บริหารสูงสุด มีภารกิจอำนาจหน้าที่ภายใต้ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และ มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนด วิสัยทัศน์การพัฒนา (vision) การพัฒนา ภาพการณ์ที่ปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต ของ เทศบาลตำบลขามใหญ่ ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)

     วิสัยทัศน์การพัฒนา (vision) หมายถึง สภาพการณ์ที่เราปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต

"โครงสร้างพื้นฐานดี การศึกษาเด่น เน้นสร้างชุมชนเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่สังคมสวัสดิการ"

พันธกิจ (Mission)

     พันธกิจ (Mission) หมายถึง ขอบเขตของบทบาทหน้าที่หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จำเป็นต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ (คือเราต้องทำอะไรถึงจะบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่เรากำหนดไว้)

 1. จัดให้มีการบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ จัดการบริการสาธารณะ จัดให้มีการจัดทำ ผังเมือง พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
 2. ส่งเสริมการศึกษาระดับก่อนประถมและขั้นพื้นฐาน
 3. ป้องกันดูแลสุขภาพ และระวังโรคติดต่อ
 4. พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว
 5. กำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลน้ำเสีย ดูแลป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 6. ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพ
 7. ส่งเสริมอนุรักษ์จารีตประเพณี
 8. ทำนุบำรุงทางสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
 9. การบริหารและพัฒนาองค์กร
 10. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
 11. จัดให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง

 

เป้าประสงค์ (Goal)

     เป้าประสงค์ หมายถึง การระบุสภาพที่ต้องการให้สำเร็จ (การดำเนินการ เพื่อให้เกิดอะไร ถึงจะบรรลุตามวิสัยทัศน์หรือภาพความสำเร็จของวิสัยทัศน์)

 1. ประชาได้รับบริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพื้นฐานสะดวกและครอบคลุมทุกพื้นที่
 2. ประชาชนมีน้ำเพื่อทำการเกษตรอย่างเพียงพอ
 3. ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
 4. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี
 5. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 6. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
 7. การศึกษาได้รับการพัฒนาและมีคุณภาพเพิ่มขึ้น
 8. ชุมชนอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 9. มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและบูรณาการ
 10. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและหน่วยงานมีประสิทธิภาพในการให้บริการ

 

Poll

ประชาชนชาวตำบลขามใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ