โอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสายงานผู้บริหาร

วันจันทร์, 29 มีนาคม 2564 14:34

      ตามที่ประกาศเทศบาลตำบลขามใหญ่ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสายงานผู้บริหาร พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสายงานผู้บริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างตามกรอบอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖)โดยวิธีการรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือ พนักงานส่วนท้องถิ่นสายงานผู้บริหาร ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและมาตรฐาน กำหนดตำแหน่ง โดยประสงค์จะรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสายงานผู้บริหาร ดังนี้

๑. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับกลาง) จำนวน ๑ อัตรา

๒. ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น) จำนวน ๑ อัตรา

๓. ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบรรจุแต่งตั้งและอัตรากำลัง (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) จำนวน ๑ อัตรา

๔. ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) จำนวน ๑ อัตรา

โดยบุคคลที่สนใจขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี หรือติดต่อเบอร์โทรศัพท์ ๐-๔๕๔๗- ๕๐๕๑-๒ ต่อ ๑๐๗ ในวันและเวลาราชการ จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

Poll

ประชาชนชาวตำบลขามใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ