โอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสายงานผู้บริหาร

วันพุธ, 16 มิถุนายน 2564 14:37

      ตามที่ประกาศเทศบาลตำบลขามใหญ่ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ด้วย เทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะขอรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ที่ดำรงตำแหน่งและระดับเดียวกันกับตำแหน่งที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) จึงประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ดังนี้

- ตำแหน่งประเภทวิชาการ

๑. ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ระดับ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน ๑ อัตรา

๒. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ระดับ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน ๒ อัตรา

- พนักงานครูเทศบาล

๑. ตำแหน่งครู จำนวน ๔ อัตรา

- ตำแหน่งประเภททั่วไป

๑. ตำแหน่ง เจ้าหนักงานธุรการ ระดับ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน ๑ อัตรา

๒. ตำแหน่ง นายช่างโยรา ระดับ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน ๑ อัตรา

๓. ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า ระดับ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน ๑ อัตรา

โดยบุคคลที่สนใจขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี หรือติดต่อเบอร์โทรศัพท์ ๐-๔๕๔๗-๕๐๕๑-๒ ต่อ ๑๐๗ ในวันและเวลาราชการ และยื่นเอกสารประกอบพิจารณา ดังต่อไปนี้

๑. คำร้องขอโอน (ย้าย) จากต้นสังกัด จำนวน ๑ ชุด

๒. สำเนาทะเบียนประวัติ จำนวน ๑ ชุด

๓. หนังสือรับรองความประพฤติและยืนยอมจากผู้บังคับบัญชา จำนวน ๑ ชุด

๔. เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑ ชุด

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

Poll

ประชาชนชาวตำบลขามใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ