หัวหน้าส่วนราชการ

นายสงบ สาลี

ปลัดเทศบาล

นายอิสระพงษ์ แพงไธสงค์

รองปลัดเทศบาล

นางอรชร หมั่นนางรอง

รองปลัดเทศบาล


สำนักปลัด

นายนเรนทร์ คณานิตย์

หัวหน้าสำนักปลัด

หัวหน้าฝ่าย

จ่าสิบเอก ไพฑูรย์ วราพรม

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสุกฤตตา ปากหวาน

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม

นายอรรณพ จำนงค์

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

นางรดาชา ผาสิมมา

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


กองคลัง

นางชฎาพร ทะกอง

ผู้อำนวยการกองคลัง

หัวหน้าฝ่าย

นางรัตนพร จีรดิษฐ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


กองช่าง

นายประเสริฐ เขียนเดช

ผู้อำนวยการกองช่าง

หัวหน้าฝ่าย

นายประพันธ์ศักดิ์ แม้นศิริ

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นายธีราวุธ บุญแข็ง

หัวหน้าฝ่ายการโยธา


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายจตุพงศ์ พรมแก้ว

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

หัวหน้าฝ่าย

สิบเอก ไชยยันต์ บริสุทธิ์

หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข

นางจิรัฐติกาล บาตร์ดี

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข


กองวิชาการและแผนงาน

นางจริญญา นวลอินทร์

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

หัวหน้าฝ่าย

นางสาวกัณติยา ดวงแก้ว

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

นางสาวกัญฑิมา ชุมสิงห์

หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ


กองการศึกษา

นายไพโรจน์ ทองพุ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

หัวหน้าฝ่าย

นางพนาทิพย์ หลักรัตน์

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

Poll

ประชาชนชาวตำบลขามใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ