กองคลัง

นางชฎาพร ทะกอง

ผู้อำนวยการกองคลัง


ฝ่ายบริหารงานคลัง

นางรัตนพร จีรดิษฐ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

นางสาวสุภาพร พันธ์เพ็ง

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางณฐพร สามารถ

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางสาวกุลนิศ พากเพียร

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

นางสาวจิตราวดี แข่งขัน

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

นางสาววราลักษณ์ รัตนโสภา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวศิริวรรณ มลาวรรณ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวเจมจิรา แข่งขัน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

นางสาวจารุวรรณ จันทร์อ่อน

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

นางสาววริศรา โกมลศรี

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นางปราณี แสนทอง

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(ลูกจ้างประจำ)


งานธุรการ

นางสาวสุภัทรา ยืดยาว

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

Poll

ประชาชนชาวตำบลขามใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ