สำนักปลัด

นายนเรนทร์ คณานิตย์

หัวหน้าสำนักปลัด


ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

จ่าสิบเอก ไพฑูรย์ วราพรม

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายอธิวัฒน์ ทองพุ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวปภัสสร ก้อนคำ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายสมร บำรุงผล

พนักงานขับเครื่องจักรกลนาดเบา
(ลูกจ้างประจำ)


ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม

นางสุกฤตตา ปากหวาน

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม

นางสาววรรษนา อึ้งสกุล

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายณัฐสิทธิ์ ทาวะรมย์

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายอาคม บริสุทธิ์

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางผกากรอง วสีสัตย์

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
(ลูกจ้างประจำ)


ฝ่ายปกครอง

นายอรรณพ จำนงค์

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

นายสัญญา ทองสวัสดิ์

นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
ชำนาญการ

นายเอกวิทย์ ศรีสุข

นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
ปฏิบัติการ

นายกสินันท์ ถีรแก้ว

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติการ

นายนิยม พรมทา

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยชำนาญงาน

นายนิคม โกมลศรี

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยปฏิบัติงาน


ฝ่ายอำนวยการ

นางรดาชา ผาสิมมา

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสาววนิดา ศรีลาศักดิ์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาววนิดา ภูศิริ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวมั่นจิต บุญศักดิ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

Poll

ประชาชนชาวตำบลขามใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ