ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองมะนาว-ทุ่งเชือก บ้านหนองมะนาว หมู่ที่ ๗ ตำบลขามใหญ่

วันศุกร์, 31 กรกฎาคม 2563 15:31

      ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองมะนาว-ทุ่งเชือก บ้านหนองมะนาว หมู่ที่ ๗ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๖๔๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๕๘๐ ตารางเมตร รายละเอียดดังนี้ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองมะนาว-ทุ่งเชือก บ้านหนองมะนาว หมู่ที่ ๗ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี กว้าง ๔ เมตร ยาง ๑,๖๔๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๕๘๐ ตารางเมตร วงเงินงบประมาณ ๓,๙๙๑,๖๐๐.๐๐ บาท (สามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๕๘๔,๗๑๘.๘๐ บาท (สามล้านห้าแสนแปดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสิบแปดบาทแปดสิบสตางค์)

Poll

ประชาชนชาวตำบลขามใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ