ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองเค็ง-นาดูนน้อย บ้านหนองเค็ง หมู่ที่ ๒ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี

วันศุกร์, 31 กรกฎาคม 2563 16:25

      ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองเค็ง-นาดูนน้อย บ้านหนองเค็ง หมู่ที่ ๒ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๕ เมตร รายละเอียดดังนี้ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๑๔,๖๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)

Poll

ประชาชนชาวตำบลขามใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ