ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองมะนาว-ทุ่งเชือก บ้านหนองมะนาว หมู่ที่ ๗ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๖๔๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๕๘๐ ตารางเมตรด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันศุกร์, 31 กรกฎาคม 2563 16:00

 ตามประกาศเทศบาลตำบลขามใหญ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองมะนาว-ทุ่งเชือก บ้านหนองมะนาว หมู่ที่ ๗ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๖๔๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๕๘๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ราคากลางงานก่อสร้าง ๓,๕๘๔,๗๑๘.๘๐ บาท (สามล้านห้าแสนแปดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสิบแปดบาทแปดสิบสตางค์) ขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๓,๐๐๐.๐๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ www.khamyaiubon.go.th และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามรายละเอียด ติดต่อกองคลัง เทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โทร.๐-๔๕๕๗-๕๐๕๑-๒ ต่อ ๑๐๙ ในวันและเวลาราชการ

Poll

ประชาชนชาวตำบลขามใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ