ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองเค็ง-นาดูนน้อย บ้านหนองเค็ง หมู่ที่ ๒ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

วันศุกร์, 31 กรกฎาคม 2563 16:41

 ตามประกาศเทศบาลตำบลขามใหญ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองเค็ง-นาดูนน้อย บ้านหนองเค็ง หมู่ที่ ๒ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๕ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ ๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ราคากลางงานก่อสร้าง ๗๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) ขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ www.khamyaiubon.go.th และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามรายละเอียด ติดต่อกองคลัง เทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โทร.๐-๔๕๕๗-๕๐๕๑-๒ ต่อ ๑๐๙ ในวันและเวลาราชการ

Poll

ประชาชนชาวตำบลขามใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ