ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองมะนาว-ทุ่งเชือก บ้านหนองมะนาว หมู่ที่ ๗ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี

วันพฤหัสบดี, 13 สิงหาคม 2563 10:55

 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองมะนาว-ทุ่งเชือก บ้านหนองมะนาว หมู่ที่ ๗ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี กว้าง ๔ เมตร ยาง ๑,๖๔๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๕๘๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ตามประกาศเทศบาลตำบลขามใหญ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองมะนาว-ทุ่งเชือก บ้านหนองมะนาว หมู่ที่ ๗ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๖๔๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๕๘๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นั้น ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครอุบล๒๐๐๙ โดยเสนอราคาต่ำสุดเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๕๗๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ www.khamyaiubon.go.th และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามรายละเอียด ติดต่อกองคลัง เทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โทร.๐-๔๕๕๗-๕๐๕๑-๒ ต่อ ๑๐๙ ในวันและเวลาราชการ

Poll

ประชาชนชาวตำบลขามใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ