ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองเค็ง-นาดูนน้อย บ้านหนองเค็ง หมู่ที่ ๒ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี

วันพฤหัสบดี, 13 สิงหาคม 2563 11:20

 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองเค็ง-นาดูนน้อย บ้านหนองเค็ง หมู่ที่ ๒ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๕ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ตามประกาศเทศบาลตำบลขามใหญ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองเค็ง-นาดูนน้อย บ้านหนองเค็ง หมู่ที่ ๒ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๕ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ ๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นั้น ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครอุบล๒๐๐๙ โดยเสนอราคาต่ำสุดเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ www.khamyaiubon.go.th และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามรายละเอียด ติดต่อกองคลัง เทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โทร.๐-๔๕๕๗-๕๐๕๑-๒ ต่อ ๑๐๙ ในวันและเวลาราชการ

Poll

ประชาชนชาวตำบลขามใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ